صرافی تهرانی

شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکا
شماره ثبت 216107
با مجوز رسمی از بانک مرکزی ایران

تلفن: 41416
ایمیل: info@tehraniexchange.com
کانال تلگرام اپلیکیشن اندروید

شماره حساب های شرکت تضامنی مرتضوی تهرانی و شرکا

بانک تضامنی ملی

شعبه مرکزی روبرو کوچه برلن

کد شعبه : 060

شماره حساب : 0108637634000

شماره شبا : IR3701700000001086376340000

بانک تضامنی ملت

شعبه کوچه بلژیک

کد شعبه : 62232

شماره حساب : 5542072573

شماره شبا : IR280120000000005542072573